donderdag 5 maart 2009

Bridging Divides for Water


Bruggen slaan voor water - "Barrières overwinnen. Bridging Divides for Water" werd als overkoepelend thema voor het 5e Wereld Water Forum in Istanbul gekozen.
Het thema verwijst niet alleen naar de geografische kruispunten tussen Europa en Azië, het Midden-Oosten en Afrika, Noord en Zuid, gesymboliseerd door Istanbul, maar ook naar de barrières tussen de moderne en traditionele watercultuur en watergebruik, tussen arm en rijk, en tussen ontwikkelde en zich ontwikkelende regio's in de wereld.
Het thema beklemtoont de noodzaak tot meer interactie, communicatie en functionele harmonisatie van de verschillende entiteiten die betrokken zijn bij of beïnvloed door waterbeheer. Het betekent ook een boodschap aan de watergemeenschap dat water geen doel op zich is, maar veeleer een middel tot ontwikkeling en welzijn. Interactie met andere sectoren is dus nodig om te begrijpen hoe water kan bijdragen tot de oplossing van gemeenschappelijke problemen.

Een andere benadering …
De organisatoren van het 5e Wereld Water Forum zullen voortbouwen op veel van de verwezenlijkingen en elementen van de vorige fora, maar zullen ook een frisse, vernieuwende aanpak hanteren. Dit Forum zal focussen op de prioritaire thema's die de nadruk leggen op multi-stakeholder-interactie.
Via het voorbereidingsproces trachtte de organisatie de deelnames te kanaliseren naar de 100 meest urgente watergerelateerde vraagstukken van onze tijd. Zij zullen de basis vormen van de sessies op het Forum.

… die moet leiden tot echte politieke impact."

PROTOS staat over het algemeen open voor multi-stakeholder-initiatieven, omdat je meer kan bereiken als alle betrokkenen inspraak krijgen. Toch vinden wij het één van onze taken erover te waken dat de ideeën en acties die ontspruiten uit het 5e WereldWaterForum water niet uitsluitend tot "koopwaar" gaan hervormen met vooral winstbejag als hoofddoel. De water-armen in landen van ontwikkeling mogen niet nog meer het slachtoffer worden van niet-duurzame toepassingen van water, niet-duurzaam beheer van water en van het louter liberaal marktdenken.

Water is een publiek goed dat het best publiek beheerd wordt. En toegang tot drinkwater zou een mensenrecht moeten zijn!
Zie: http://www.worldwaterforum5.org/