dinsdag 24 maart 2009

Jongeren Wereld Water Forum - Conclusie : de jongeren zijn actieve burgers


Na een week van intensieve deelname aan workshops over water, stelden de jongeren die deelnamen aan het Jongeren Wereld Water Forum (YWWF) een verklaring voor tijdens de ministeriële conferentie op zondag 22 maart, Wereld Water Dag. De bedoeling was om de andere wateractoren bewust te maken van de grote rol van jongeren bij het concretiseren van acties rond water op het lokaal niveau. De verklaring onderstreept dat jongeren de capaciteiten en de motivatie hebben om de toestand echt te verbeteren. Daarom moeten ze betrokken worden bij het beslissingsproces en moet men rekening houden met hun inzichten. De verklaring benadrukt het feit dat de jongeren betrokken zijn en door de volwassenen als actieve burgers erkend willen worden.

De jongeren hebben de zes thema's van het Wereld Water Forum in hun verklaring aangesneden : opwarming van de aarde en risicobeheer, Millenniumdoelstellingen, bescherming van de waterbronnen om aan de nood van alle mensen te voldoen, waterbeheer, financiering en vorming/capaciteitsopbouw. De jongeren hebben elk thema uitgeschreven en hun opinie geformuleerd. De volledige verklaring is beschikbaar op http://youth.worldwaterforum5.org/en/

Alle jongeren waren echt betrokken en gemotiveerd, daarom is het jammer dat de slotverklaring van het Forum geen concrete acties voorstelt. Hun aanwezigheid was ook niet voldoende zichtbaar tijdens het Forum. Daarom liepen ze als een "menselijke golf" door de gebouwen van het Forum, daarbij 'join the wave for water' roepend.
Het werk van de jongeren werd ook bemoeilijkt door het gebrek aan structuur/programma en door taalproblemen. Daarom werd voorgesteld dat de jongeren zich via een jongerenorganisatie organiseren om het volgende Wereld Water Forum voor te bereiden.
Toch hebben de jongeren bewezen dat ze kunnen betrokken zijn en concreet acties ondernemen. Het was een interessante, boeiende ervaring voor iedere jongere. Iedereen heeft zijn kennis en ideeën naar voor gebracht en uitgewisseld. En iedereen zal zeker thuiskomen met ideeën om nieuwe projecten rond water op te zetten.
De Belgische jongeren die aan het YWWF deelgenomen hebben, zien het als hun taak om de conclusie van het YWWF in België te verspreiden. Ze zullen bijvoorbeeld de verklaring aan politici en parlementairen voorstellen. Ze denken er ook aan om een jongerenorganisatie voor water in België op te richten of een Noord-Zuid-jongerenwaterforum te organiseren.
Stap na stap, bouwen jongeren bruggen voor water.

 

maandag 23 maart 2009

Wereld Water Forum: een algemene eindconclusie

Na een week van intensieve besprekingen en discussies over de
waterproblematiek, waren de slotconclusies zeer matig. Naast de hoop en
aanbevelingen die ontstonden uit de tussenkomsten van de verschillende
wateractoren, rijzen bij de deelnemers vragen over de relevantie van
zo'n gebeurtenis. Vragen over de inhoud van de conferenties die veel te
algemeen was, veelal gericht op de mobilisatie van voldoende financiële
middelen. Er is ook grote bezorgdheid over de ministeriële
slotverklaring. De slotverklaring vermeldt niet de noodzaak van een
geïntegreerd waterbeheer, en wat nog erger is, is dat ze de rol van de
plaatselijke overheden als sleutelactoren in de watervoorzieningen niet
aanhaalt. Voor PROTOS, en andere organisaties van het middenveld, is
het primordiaal de inbreng van de lokale bevolking en lokale besturen
te verdedigen in integraal waterbeheer per hydrografisch bekken,
teneinde te komen tot een duurzaam, participatief en rechtvaardig
beleid van de nationale en grensoverschrijdende wateren. Deze
verklaring van Istanbul betekent een achteruitgang op dit gebied!
Merken we eveneens op de slotverklaring de toegang tot drinkwater en
sanitaire voorzieningen nog steeds niet als mensenrecht erkent, terwijl
nochtans 15 landen zich voor de erkenning van dit recht hadden
uitgesproken.

Niettemin bood het 5e Wereld Water Forum gelegenheid tot mobilisatie
voor en een grootschalige reflectie over de waterproblemen. Tijdens de
vele nevenactiviteiten ontmoetten vele belanghebbende partijen elkaar
om hun ervaringen en ideeën uit te wisselen, en een basis te leggen
voor toekomstige samenwerkingen.

Deze gebeurtenis heeft eveneens de aandacht van de media en
„het grote publiek" op de ongelijkheid van toegang tot
water en sanitatie getrokken, maar gaf ook een kans om tot dialoog te
komen. Teneinde op duurzame wijze op de problemen van bevolkingen die
in zones van waterstress leven, in te spelen, is het belangrijk om
constructieve relaties tussen alle actoren van de sector te
onderhouden. Dit is in ieder geval het standpunt van PROTOS dat ook
door verschillende andere organisaties die zich inzetten in
ontwikkelingsprojecten wordt ondersteund.

Het 3e VN- Wereld Water Ontwikkelingsrapport, dat op de eerste dag werd
voorgesteld, stelt toch heel wat huidige en toekomstige problemen
duidelijk aan de kaak: acties moeten spoedig genomen worden.

We hopen dat dit forum een aansporing is geweest voor de
staatsoverheden om hun verantwoordelijkheid op te nemen, en dat wij
binnenkort de concretisering van bepaalde voorstellen en engagementen
zullen mogen begroeten.

Laurence Lefever

Water en klimaatsverandering

Op het waterforum is het thema Klimaatsverandering en adaptatie (aanpassing) één van de 6 grote thema's. Verschillende sessies werden hierover gehouden en op de waterbeurs pakken alle grote organisaties uit met brochures over adaptatie, wat eens te meer het bewijs is dat de gevolgen van klimaatsverandering zich op de watercyclus en het waterbeheer laten voelen.
Er zijn een paar zaken waarover iedereen het eens is. Duurzaam waterbeheer is voor adaptatie wat mitigatie is voor Energie. De meeste gevolgen van klimaatsopwarming hebben een link met water, de uitdaging voor de aanpassing aan de klimaatsverandering die niet meer te stoppen is, bevindt zich dus in de watersector. De Climate Change is overigens ook maar een deel van de Global Change die aan de gang is. Alle uitdagingen zijn vandaag wereldwijd – we live in a flat world – maar water is alomtegenwoordig.
De verschillende presentaties en voorbeelden uit verschillende landen tonen aan dat de problemen heel divers zijn naargelang de plek op aarde. Tijdens één van de sessies, georganiseerd door vooral Nederlanders, werden de zogenaamde 'hotspots' voorgesteld: het gaat over kleine eilanden (die beperkte natuurlijke rijkdom hebben aan water), de grote delta's (waar megasteden gevestigd zijn), de aride streken (die lijden onder elke variabiliteit van de neerslag), de hooggebergten (door de smelting van de gletsjers) en de ontwikkelingslanden. In de zaal waar zo'n 250 man/vrouw aanwezig waren werd symbolisch hierover gestemd om deze hotspots aan te nemen, met succes – en dit zal zeker worden teruggekoppeld naar de volgende bijeenkomst van IPCC in Kopenhagen. Klimaatswijziging zal ook bijna alle sectoren treffen. De belangrijkste die hierbij het meest bedreigd worden zijn de landbouw en voedingssector, de natuur en ecosystemen, de energiesector zelf (hydro-electriciteit), de sector van water en sanitatie. Hierover werd ook gestemd. Een beetje verrassend maar ook begrijpelijk is dat de sectoren zoals industrie en business, toerisme en transport ook met een grote onzekerheid naar de Climate Change kijken. Het enthousiasme om deze sectoren te erkennen als 'vulnerable' was onder de deelnemers minder groot.
Naast de geografische streken en sectoren werden ook de mechanismen aangehaald die moeten toelaten om de nodige adaptatie mogelijk te maken. Deze mechanismen slaan voornamelijk op financiering, goed beheer, evaluatie van kwetsbaarheid en milieu-impact en goede planning en coördinatie.
Het is opmerkelijk hoeveel verschillende invalshoeken en strategieën bestaan om acties te ondernemen. Maar het aantal problemen is ook niet te onderschatten: de bedreiging van stijgende zeespiegel en overstromingen in de delta-steden, de waterbevoorrading van steden zelfs in één van de rijkste staten ter wereld (Californië), de leefbaarheid (voedselzekerheid,...) in droge rurale streken, de dreigende daling van de waterbevoorrading door het afsmelten van gletsjers in grote valleigebieden stroomafwaarts (Zuid-Oost Azië, Andes), ... Maar in feite ontbreekt het op wereldschaal niet echt aan technische oplossingen om de gevolgen van CC in te perken of ervan te herstellen (in heel wat landen heeft men zich reeds kunnen herstellen van grote catastrofes en zeker de rijke landen zijn bezig met 'indijkingsplannen'), enkel ontbreekt de wil of de middelen om daar overal prioriteit van te maken of om de plannen in actie om te zetten.
Het probleem van de minst ontwikkelde landen (MOL) is dat ze niet over de capaciteit beschikken, want ze hebben niet eens de middelen aan om de noden van vandaag te beantwoorden. Duurzame ontwikkeling is hetgeen ze nodig hebben om hun kwetsbaarheid (armoede, gebrek aan onderwijs, gezondheid en water) te verminderen en zich zo beter voor te bereiden op klimaatsverandering. Dus als meer fondsen voor adaptatieprojecten vrijkomen, moet voorrang gegeven worden aan activiteiten die de gevolgen op gebied van water zullen verminderen. Het is duidelijk dat adaptatie en mitigatie aan elkaar gelinkt kunnen worden door water. Verder werd gesteld (vooral door de waterdeskundigen) dat het nu wel beter is om alle 'energie' te steken in wat men noodzakelijk acht om te doen, veeleer dan modellen te bestuderen van hoe het klimaat zou kunnen veranderen: recente studies tonen aan dat de financiële nood voor adaptatie zo'n 68 miljard euro bestaat voor de MOL-landen.
De Wereldbank zal een eerste schijf van 6 miljard $ vrijmaken voor PPCR (Pilot Program for Climate Resiliance) die projecten voor adaptatie zullen financieren. Vraag is nog in welke mate die fondsen naar de meest kwetsbare ontwikkelingslanden zullen gaan en hoe goed ze besteed zullen worden ...

Zie ook http://www.preventionweb.net/english/professional/news/v.php?id=7922

 

vrijdag 20 maart 2009

Frankrijk engageert zich voor sanitatie

Donderdagavond woonden Cheick en ik (Tomas) een sessie bij over sanitatie, georganiseerd door het 'Franse paviljoen' op het WWF. Het 'Partenariat Français pour l'Eau' (PFE) wil zich stevig inzetten voor 'sanitatie'. In deze sessie, die mede georganseerd werd door AFD (Agence Française de Développement), PSEau en Hydro-conseil, sprak de Franse minister voor Milieu, Nathalie K-Morizet, een groot engagement uit vanwege Frankrijk om de toegang tot water en sanitatie in de wereld te verbeteren.
1.Toegang tot water en sanitatie zou het nummer 1 onder de Millenniumdoelstellingen (MD) moeten worden (nu is dat 'target' 9 en 10 van MD7).
2.In alle projecten rond drinkbaar water, zou sanitatie systematisch een belangrijkere plaats moeten krijgen, in plaats van een 'bijkomende' activiteit te zijn, zoals nu vaak het geval is.
3.Er moet meer aandacht gaan naar hygiëne.
4.Frankrijk zal een goed beheer blijven promoten en refereert aan de historische verantwoordelijkheid die de lagere overheden (gemeenten) hebben in de waterbevoorrading en sanitatie in Frankrijk. In Frankrijk hebben de gemeenten zich ook al een groot aantal jaren verenigd in overlegstructuren per stroomgebied.
5.Men moet erkennen dat er aan water een prijskaartje hangt, dat de gebruikers moeten betalen. Maar het is betreurenswaardig om vast te stellen dat degenen die – bij hen thuis – geen toegang tot drinkbaar water hebben, vaak het meest voor dit water moeten betalen (in geld uitgedrukt, maar ook op een indirecte wijze : door watergerelateerde ziektes, met soms dodelijke afloop).
6.Alle inspanningen moeten gepaard gaan met een degelijk vormingspakket en capaciteitsopbouw.
7.Frankrijk wil zich vooral op Afrika concentreren, waar het waterprobleem het meest cruciaal is en dat het meest te lijden zal hebben onder de verwachte klimaatswijzigingen.

Tijdens de sessie werden studies voorgesteld die de 'rentabiliteit' van sanitatieprojecten aantonen : de directe voordelen voor de gezondheid en de economie en de indirecte voordelen (een betere leefomgeving voor de bevolking) zijn zo groot dat na enkele jaren de geïnvesteerde middelen zijn teruggewonnen. Experts op het gebied van water en lokale verkozenen uit Afrika getuigden op deze sessie over hun positieve ervaringen.
Het AFD zal de projecten financieren, op dit moment toegespitst op de grote Afrikaanse steden, op voorwaarde dat dit ondersteund wordt door een ernstige vraag van de verkozenen (de Afrikaanse burgemeesters).
> Tomas & Cheick


 

Over recht op water en. waterkanonnen

Het is hier in Istanbul bijzonder moeilijk om een goed zicht te krijgen op de algemene tendensen en de richting waarin de ideeën – en vooral de beslissingen van de kernspelers – zullen uitgaan. Er zijn van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds wel altijd een veertigtal sessies gelijktijdig bezig en het is moeilijk het overzicht te bewaren.
Wel is opmerkelijk dat op de agenda diverse sessies staan die praten over het recht op water, de rol van lokale actoren, de redelijkheid en de noodzaak voor een grotere internationale solidariteit… thema's die bij de vorige Wereld waterfora nog wat op de achtergrond werden gehouden in de programmering, met als gevolg een sterke contesterende stroming.
Ook nu is er natuurlijk nog een onevenwicht, met vooral de grote internationale spelers die de sessies leiden en bevolken. Ook nu is er weer een alternatief forum aan de gang – de deelnemers kwamen maandag trouwens prominent op straat om de "monetarisering" van waterdiensten te demoniseren, een betoging die trouwens – oh ironie – met waterkanonnen werd uiteen gedreven. Ook nu is er vooral terughoudendheid bij de internationale organisaties en nationale overheden om het recht op water in de slotverklaring op te nemen. Maar je ziet een groeiende aandacht voor de rol van lokale besturen – er worden trouwens binnen het officiële programma een serie aparte werkgroepen gehouden voor de lokale besturen. Je ziet ook wel gemengde sessies, waar internationale spelers hun ideeën laten confronteren met de visie en ervaringen van organisaties uit de civiele maatschappij. Je ziet ook officiële ontwikkelingsorganisaties meedenken over vernieuwende montages om de civiele maatschappij en het middenveld sterkere verantwoordelijkheden te geven.
Dit alles maakt van Istanbul nog altijd geen sociaal forum natuurlijk en de bereidheid tot inspraak en meedenken is nog geen garantie op veranderend gedrag, laat staan politiek.
> Stef Lambrecht

 

Recht op water voor de armsten

Vertrekkend vanuit 5 ervaringen (uit Afrika, Latijns-Amerika en Zuid-Azië) getuigde het netwerk van organisaties uit de civiele maatschappij "Freshwater Action Network"
(www.freshwateraction.net) over de impact van de erkenning van het recht op water en op de toegang tot drinkbaar water voor de armste bevolkingsgroepen.

In een land waar het recht op water grondwettelijk vastligt, kan de bevolking onmiskenbaar druk uitoefenen op de verschillende actoren die verantwoordelijk zijn voor de dienstverlening (zoals de nationale en lokale overheden) en op degenen die het water aanbieden (openbare of private maatschappijen), om betere voorwaarden te bedingen in verband met toegang tot drinkbaar water. Niettemin wordt de concrete toepassing van het recht op water in de landen van het Zuiden geregeld geschonden door het gebrek aan politieke wil en de ontoereikende lokale en nationale financiële middelen. Het recht op water is uiteindelijk een steun voor de gebruikers om de verantwoordelijke partijen (de decisionmakers) aan hun verplichtingen te herinneren.
Om te slagen moet een dergelijke aanpak steunen op een massale mobilisatie, door middel van lobbywerk. Hiervoor is het noodzakelijk dat de gebruikers vooraf geïnformeerd en georganiseerd zijn.
Een sessie, geanimeerd door WaterAid (www.wateraid.org) en geïllustreerd met ervaringen uit India, Zuid-Afrika en Nigera, toonde aan hoe belangrijk het recht op sanitatie is.
Het voorbeeld van de « Safai Karamcharis » in India (www.nskfdc.nic.in) is een goede illustratie van een ernstige afbreuk aan de menselijke waardigheid : « raper van menselijke uitwerpselen » is een beroep dat in de 21e eeuw onaanvaardbaar is.

 

woensdag 18 maart 2009

Citizens' House en het Blauwe Boek

Gisteren hadden we een interessante sessie in het Citizens' House for Water.
PROTOS is mede-initiatiefnemer van dit Side Event dat vooral door het Internationaal Secretariaat voor het Water wordt gedragen. Het Citizens' House wil een plek geven aan initiatieven die de Civiele Maatschappij onderneemt. Er staan 7 debatten op de agenda, met thema's zoals "lokaal bouwheerschap" (initiatiefnemer PROTOS), het "betrekken van de civiele maatschappij in het beheer van de grote stroombekkens" of nog "de initiatieven van de lokale burgers om zich aan te passen aan het veranderend klimaat".

Gisteren ging het dus over de instrumenten die de civiele maatschappij ontwikkelt om politiek en praktijk te toetsen aan de grote MillenniumDoelstellingen die de landen van de Verenigde Naties afspraken in 2000.
In Benin was PROTOS zo een van de drijvende krachten van het Blauwe Boek: een kritische analyse van de bestaande statistieken, politiek en programma's met betrekking tot water en sanitatie. Wanneer we de bestaande cijfers goed bekijken zien we dat de internationale gemeenschap wel heel wat middelen ter beschikking stelt van de sector in Benin, maar de kwalitatieve problemen – veelal terug te brengen tot vormen van slecht bestuur – blijven bestaan:
- In het Noorden van Benin worden meer dan 95% van de nieuwe waterpunten gebouwd in dorpen die al water hebben – terwijl 20% van de dorpen (veelal de arme, meer afgelegen gehuchten) zonder een enkel waterpunt blijven zitten.
- Hoewel de internationale hulp elk jaar met 20% toeneemt blijft het aantal gerealiseerde aantal waterpunten stagneren; vorig jaar kon slechts 36% van het beschikbare budget worden gerealiseerd.
- Slechts 0,5% van het budget van het betrokken ministerie gaat naar sanitatie, alhoewel de Beninese regering zich 2 jaar geleden heeft geëngageerd om hieraan 5% te besteden.

Het Blauwe Boek toont deze verschillende anomalieën aan en sprak samen met de financieringsorganisaties en de overheid een aantal "werven" af, om de komende jaren het kwalitatieve aspect beter te ontwikkelen en meer aandacht te geven aan goede strategieën voor de armen, de rol van de lokale besturen en de civiele maatschappij, en het beperken van allerhande corruptie binnen de sector…

Een vertegenwoordiger van onze lokale partnerorganisatie bracht het verhaal met verve en krijgt zo een internationaal steuntje in de rug om alle Beninese partijen mee te krijgen in zijn strijd voor een rechtvaardig en duurzaam waterbeheer.

Stef Lambrecht

18 maart: het officieel Jongeren Wereldwaterforum is gestart

Twee gebouwen, een twintigtal vergaderzalen met hoog technologische uitrusting, een honderdtal medewerkers; Istanbul heeft werkelijk zijn beste beentje voorgezet om de 20.000 deelnemers met open armen te ontvangen tijdens de week van forum. Dag na dag beweegt zich een onophoudelijke stroom van personen van zaal tot zaal om aan de verschillende besprekingen deel te nemen. Istanbul krioelt, Istanbul schittert, Istanbul heeft zich met waterverf versierd.

Is de infrastructuur indrukwekkend, dan is het engagement van de jongeren nog groter. Naast de officiële delegaties, de politieke en maatschappelijke vertegenwoordigers, zijn er 300 jongeren van 16 tot 26 jaar uit de vier windstreken vandaag gestart om ideeën en kennis uit te wisselen teneinde concrete acties voor te stellen om de waterproblematiek aan te pakken. Georganiseerd door , voor, en met jongeren schept deze gebeurtenis een unieke gelegenheid voor de deelnemers om van democratie te proeven, om hun bezorgdheid over water te uiten, maar vooral om een internationaal netwerk op te bouwen dat hun lokale wateracties valoriseert. Teneinde het proces efficiënt te maken, zijn de jongeren over twee werkgroepen met intensieve discussies verdeeld. De eerste heeft ten doel een strategisch actieplan op te stellen dat een reeks concrete acties en oplossingen presenteert over de waterproblematiek. De tweede heeft als doel om deze acties in een officiële verklaring te gieten die op de afsluitende dag 22 maart voor de Ministerconferentie zal afgelegd worden. Vandaag werkt elke deelnemer actief aan het verzamelen van informatie, het opzoeken van en spreken met water-"persoonlijkheden" en -specialisten, en doet men mee aan brainstorming sessies.

De 5 Belgische jongeren die werden geselecteerd om de conclusies van het Jongeren Parlement, dat op 13 februari in het Belgische Parlement door PROTOS en GREEN werd georganiseerd, te presenteren, nemen eveneens intensief aan de werkwinkels deel. Bart Devos werd aangeduid om de discussie te leiden over de gevolgen van de klimaatopwarming op de waterreserves en het uitwerken van een verklaring daaromtrent. Evi Bastiaensens, Ikram Maafi, Lise Debeuf en Michael Yona Costa maken deel uit van de groep die een creatieve reflectie maakt over een strategisch plan van aanpak. Zij proberen eerst om een lange termijn visie en doelstellingen voor water te ontwikkelen, en die nadien om te zetten in mogelijke concrete acties. Elke dag moeten de deelnemers de opgenomen leerpunten ook onderling met elkaar uitwisselen. Wij werken naar de verklaring van zondag 22 maart toe, waarin wij onze bezorgdheid, maar ook onze voorstellen voor te nemen acties voor duurzaam water zullen bekend maken.
Vanuit een stukje België in Istanbul, spreken de jongeren zich uit voor water dat blijvend "leven geeft" …

Laurence Lefever, educatief medewerker PROTOS

dinsdag 17 maart 2009

Een gevarieerd en uitgebreid programma...

Vandaag, 16 maart, is in Istanbul, de grootste stad van Turkije (17 miljoen inwoners!) het 5de Wereldwaterforum van start gegaan. Wetenschappers, politici, afgevaardigden van NGO's uit alle uithoeken van de wereld zijn hier samengekomen om informatie uit te wisselen over de belangrijkste uitdagingen rond water op alle niveaus.

Naar schatting zijn er 27.000 deelnemers aan dit forum, dat zes thema's zal behandelen : (1) Klimaatsveranderingen en de gevolgen voor het water, (2) de opvolging van de millenniumdoelstellingen rond water en sanitatie, (3) het beheer en de bescherming van de natuurlijke waterbronnen, (4) de verschillende beleidsinstrumenten voor goed beheer, (5) de financiering van de watersector en (6) educatie en capaciteitsopbouw. Voor elk van deze thema's zijn er tientallen workshops, presentaties, discussiegroepen. Daarnaast is er een grote waterbeurs waarop verschillende organisaties, instellingen en bedrijven zich voorstellen en verschillende aspecten van het waterbeheer toelichten. Er is ook een grote locatie waar individuele landen hun vertegenwoordiging hebben en waterproblematiek van hun landen voorstellen. Verder hebben jongeren en vrouwen een eigen programma, vooral met de bedoeling aandacht te trekken van politici en beleidsmedewerkers in welke mate de toegang tot water hun levensomstandigheden sterk bepaalt, vooral in ontwikkelingslanden.
Voor PROTOS zijn hier aanwezig : Laurence, Johan, Tomas, Cheick (°Mali) en Stef.
Johan en Laurence begeleiden samen met Jo (Green) de 5 scholieren uit Kasterlee, Antwerpen, Poperinge, Anderlecht en Molenbeek die geselecteerd werden op het jongerenwaterforum dat plaatsvond op 13 februari in het parlement in Brussel. Naast hen zijn er nog zo'n 150 andere jongeren uit andere landen die samen een jongerenverklaring zullen formuleren rond water en sanitatie die zal voorgelegd worden aan de ministeriële conferentie die zal plaatsvinden op de slotdag – zondag 22 maart (WereldWaterDag).
Cheik, Tomas en Stef zullen de officiële sessies rond de verschillende thema's bijwonen, en daarnaast ook actief meehelpen aan de organisatie van een aantal speciale sessies die georganiseerd worden door het Internationaal Secretariaat voor Water (ISW).
Deze sessies gaan door in "The Citizen's House of Water", waar op een iets kleinere schaal een speciaal programma met presentaties en discussies doorgaat. Dit initiatief van ISW waar PROTOS actief aan deelneemt, focust zich vooral op de rol van de gewone burger en gedecentraliseerde besturen in de aanpak van de waterproblemen. Het gaat hier dus vooral over de participatieve processen die de duurzaamheid en rechtvaardigheid van het waterbeheer garanderen.
De volgende dagen zal hierover uitgebreid verslag worden uitgebracht!

 

Eau de Paris weer in publieke handen...

Het 5e Wereld WaterForum is vandaag officieel gestart in Istanbul met een bijeenkomst van de staatshoofden. Op twee verschillende locaties verwacht men meer dan 15.000 gasten die een week lang de diverse uitdagingen van de wereldwijde waterproblematiek bespreken.
Het zijn niet alleen de officiële sessies die op een dergelijk forum de meest interessante informatie opleveren, maar veelal ook de losse gesprekken die je hier en daar kan aanknopen.
Zo had ik vandaag een interessante babbel met de directrice en communicatieverantwoordelijke van Eau De Paris – het gemengde bedrijf dat de stad Parijs van drinkwater voorziet, en dit in samenwerking met de stad en de twee grote Franse private bedrijven Véolia en Suez.
Voor Eau De Paris staan er grote veranderingen op de agenda. Vanaf 2010 komt het volledige bedrijf weer in publieke handen. De contracten met de private bedrijven lopen eind 2009 af, en de stad heeft beslist om die niet te verlengen. Drie belangrijke redenen worden daarbij naar voor geschoven: het gebrek aan transparantie bij de private bedrijven; de zorg om de waterprijs laag te houden, terwijl men het gevoel heeft dat de private bedrijven heel wat kosten meebrengen die niet echt nodig zijn; en, ten slotte, het gevoel dat Véolia en Suez niet met voldoende zorg hun verplichtingen nakomen. Het water is wel altijd van goede kwaliteit en de dienstverlening correct, maar af en toe merkt men dat de bedrijven hun profijt halen uit niet geoorloofde praktijken. Zo werden er recentelijk minderwaardige materialen gebruikt bij reparaties – dit heeft geen direct gevolg op de waterkwaliteit, maar nu al weet men dat die stukken binnen enkele jaren weer aan vervanging toe zijn.
Alles weer in publieke handen krijgen is natuurlijk een bijzondere uitdaging als men weet dat heel veel kennis ondertussen "geprivatiseerd" is en dreigt te vertrekken op het einde van de samenwerking. Véolia en Suez blijken daarbij niet erg happig om alles zomaar over te dragen. Voor die twee bedrijven is het natuurlijk een bijzonder kwalijke evolutie als ze ook op hun belangrijkste thuismarkt zo onder vuur komen te liggen.
Er zal dus nog wel wat water door de Seine stromen alvorens deze veranderingen zijn verteerd.


Stef Lambrecht

maandag 16 maart 2009

Jongerenprogramma Wereld Water Forum Istanbul

"Van België naar Turkije, via Benin, Canada, Frankrijk, Moldavië en El Salvador, … jongeren zetten zich in voor 'water'"
Wereld Water Forum Istanbul 2009 – Jongerenprogramma

Ter gelegenheid van het 5e Wereld Water Forum in Istanbul, organiseerde het SIE (Secrétariat International de l'Eau) in samenwerking met Solidarité Eau Europe (SEE), een internationale jongerenontmoeting met als thema : van lokaal naar internationaal, water, bron van solidariteit tussen burgers. Dit jongerenprogramma genoot de steun van enkele Turkse organisaties zoals Turçek, Habitat (Agenda 21) en het lyceum Galatasarayt.
Een 30-tal jongeren kwamen samen van 13 tot 15 maart in Kylios (Turkije). Daar namen ze deel aan een sessie die intensief reflecteerde over de bijdrage van jongeren aan de verbeterde toegang tot water en sanitatie voor iedereen. Onder de deelnemers bevonden zich jongeren uit België, Benin, Canada, Frankrijk, Moldavië, El Salvador en Turkije. Ze getuigden allemaal van een ongelooflijke bereidheid om zich in te zetten en hun ervaringen in verband met de waterproblematiek te delen.
Zo konden de jongeren kennismaken met het gebruik van latrines in Moldavië, als oplossing voor het gebrek aan sanitaire voorzieningen of met het engagement rond water van de Scouts en Gidsen in El Salvador. Ook leerden ze iets over het probleem van het beheer van grensoverschrijdende watervoorraden, gelinkt aan de constructie van grote waterbouwkundige projecten (zoals het GAP – Anatolia Project in Turkije).
Een vertegenwoordiger van PROTOS bracht praktijkvoorbeelden en ervaringen aan van PROTOS in verband met mondiale vorming. Na de uiteenzettingen over de verschillende waterproblematieken, namen de jongeren deel aan workshops. Ze behandelden 3 thema's : het beheer van grensoverschrijdende wateren, watervervuiling en toegang tot water in Turkije. Het was de bedoeling een concreet antwoord aan te brengen voor de Turkse situatie, door de uitwisseling van ervaringen van elkeen. De resultaten van deze reflectie zijn vastgelegd in een « verklaring » die op 18 maart in het Maison des Citoyens in Istanbul zal voorgesteld worden.
Er is ook besloten om een werkgroep op te richten die zich zal buigen over de kwaliteit van de watervoorraden of om hydrografische kaarten op te stellen. Een ander voorstel is om een dialoog op gang te trekken tussen Syrië, Irak en Turkije over het beheer van de watervoorraden van de Tigris en de Eufraat, via een « cultureel waterfestival », waarvan verschillende edities zouden plaatsvinden in de drie landen. Naast dit jongerenprogramma georganiseerd door het SIE, zullen de jongeren ook deelnemen aan het Jongeren Wereld Water Forum van 16 tot 20 maart, om hun bijdrage nog uit te diepen; dit Jongerenforum loopt parallel met het 5e Wereld Water Forum. Aan dit Forum nemen ook Evi, Bart, Ikram et Michaël deel, 4 Belgische jongeren die door PROTOS en GREEN werden geselecteerd om België te vertegenwoordigen.
>
Laurence Lefever, educatief medewerker PROTOS.
Zie ook: http://istanbulproj2009.wordpress.com/4-jongeren-naar-istanbul/

donderdag 5 maart 2009

Bridging Divides for Water


Bruggen slaan voor water - "Barrières overwinnen. Bridging Divides for Water" werd als overkoepelend thema voor het 5e Wereld Water Forum in Istanbul gekozen.
Het thema verwijst niet alleen naar de geografische kruispunten tussen Europa en Azië, het Midden-Oosten en Afrika, Noord en Zuid, gesymboliseerd door Istanbul, maar ook naar de barrières tussen de moderne en traditionele watercultuur en watergebruik, tussen arm en rijk, en tussen ontwikkelde en zich ontwikkelende regio's in de wereld.
Het thema beklemtoont de noodzaak tot meer interactie, communicatie en functionele harmonisatie van de verschillende entiteiten die betrokken zijn bij of beïnvloed door waterbeheer. Het betekent ook een boodschap aan de watergemeenschap dat water geen doel op zich is, maar veeleer een middel tot ontwikkeling en welzijn. Interactie met andere sectoren is dus nodig om te begrijpen hoe water kan bijdragen tot de oplossing van gemeenschappelijke problemen.

Een andere benadering …
De organisatoren van het 5e Wereld Water Forum zullen voortbouwen op veel van de verwezenlijkingen en elementen van de vorige fora, maar zullen ook een frisse, vernieuwende aanpak hanteren. Dit Forum zal focussen op de prioritaire thema's die de nadruk leggen op multi-stakeholder-interactie.
Via het voorbereidingsproces trachtte de organisatie de deelnames te kanaliseren naar de 100 meest urgente watergerelateerde vraagstukken van onze tijd. Zij zullen de basis vormen van de sessies op het Forum.

… die moet leiden tot echte politieke impact."

PROTOS staat over het algemeen open voor multi-stakeholder-initiatieven, omdat je meer kan bereiken als alle betrokkenen inspraak krijgen. Toch vinden wij het één van onze taken erover te waken dat de ideeën en acties die ontspruiten uit het 5e WereldWaterForum water niet uitsluitend tot "koopwaar" gaan hervormen met vooral winstbejag als hoofddoel. De water-armen in landen van ontwikkeling mogen niet nog meer het slachtoffer worden van niet-duurzame toepassingen van water, niet-duurzaam beheer van water en van het louter liberaal marktdenken.

Water is een publiek goed dat het best publiek beheerd wordt. En toegang tot drinkwater zou een mensenrecht moeten zijn!
Zie: http://www.worldwaterforum5.org/